Megrendelési és fizetési feltételek

Megrendelések

Szóbeli félreértések elkerülése végett, a megrendelőnek minden megrendeléshez egyértelmű, leírást (szerződést) kell csatolnia. Ennek hiányából adódó félreértés miatt, -amennyiben ugyanannak a munkának újabb elkészítésére vagy javítására kerül sor - a fogtechnikának joga van felárat számlázni.
A  VitalLab fogtechnikának jogában áll a nem megfelelő modellt vagy lenyomatot visszaküldeni vagy a munkát elutasítani.
A termék mindaddig a VitalLab tulajdonát képezi, míg az teljes kifizetésre nem került.
Bármely hibásnak vélt munkával kapcsolatos reklamációt , annak befejeztétől számított 30 napon belül fogadunk el írásban, mellyel együtt a terméket is vissza kell a megrendelőnek juttatnia a VitalLab fogtechnikához. Ha a megrendelő a már megkezdett munkától egyoldalúan eláll, az addig elvégzett munkafázisig kerül kiszámlázásra.
Amennyiben a szerződő felek bármelyike vis major következtében nem tudja a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, abban az esetben nincs helye az adott szerződés azonnali hatályú felmondásának. A vis majorra okot adó körülmény beálltáról a bármelyik fél haladéktalanul köteles hitelt érdemlő módon értesíteni a másik szerződő felet.
Vis majorra okot adó eseményen olyan eseményt kell érteni, amelyet a nem teljesítő szerződő félen kívül álló elháríthatatlan külső erőhatás idéz elő, így különösen természeti jelenségek, harci cselekmények, sztrájkok stb.

Garancia

A VitalLab fogtechnika minden igyekezetével arra törekszik, hogy a lehető legjobb minőségben és legjobb tudásának megfelelően kiszolgálja megrendelőit. Amennyiben a  megrendelő mégis elégedetlen a VitalLab bármely szolgáltatásával, úgy a megrendelő köteles a laborvezető felé jelezni, és igyekszünk azt mihamarabb orvosolni, úgy hogy a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjon mind a megrendelőnek, mind a megrendelő betegének.

Fizetési feltételek

Minden munka végeztével 8 napos átutalásos számlát állítunk ki. A határidő lejárta után késedelmi kamatot számítunk fel, mely a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
Minden megrendelt munka, mellyel 30 napig nem tudunk érdemben haladni, teljes áron kiszámlázásra kerül. Árváltoztatás jogát
fenntartjuk.